Voorwaarden
1. Algemeen
1.1. Degene die met Romte foar dy een overeenkomst aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd.
1.2. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die Romte foar dy sluit met opdrachtgevers.

2. Kwaliteit
2.1. Romte foar dy verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen, Romte foar dy is hiervoor aangesloten bij Mijn Keurmerk van KIWA.

3. Bevestigen van opdrachten
3.1. Na het overeenkomen van een opdracht stuurt Romte foar dy een bevestiging. Deze bevat in elk geval een beschrijving van de betreffende opdracht en de leveringsvoorwaarden van Romte foar dy.
3.2. De opdrachtgever gaat zonder tegenbericht akkoord met de gestuurde bevestiging van de opdracht en voorliggende leveringsvoorwaarden.
3.3. Binnen 7 werkdagen na verzending van genoemde bevestiging kunnen opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.

4. Privacy
4.1. Romte foar dy houdt zich er strikt aan alle informatie en vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden, zie voor meer informatie de privacyverklaring.

5. Verplaatsen van afspraken
5.1. De opdrachtgever dient een gemaakte afspraak 24 uur of langer van te voren af te zeggen en/of te verplaatsen.

6. Duur en beëindiging van opdrachten
6.1. Een overeenkomst voor een opdracht kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en Romte foar dy op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.
6.2. Romte foar dy heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
6.3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

7. Overmacht
7.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor de opdracht Romte foar dy onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
7.2. In geval van overmacht maakt Romte foar dy zo spoedig als mogelijk na herstel of andere omstandigheid een nieuwe afspraak om de opdracht zoals overeengekomen uit te voeren. Als het Romte foar dy niet lukt om binnen 7 werkdagen een nieuwe afspraak overeen te komen,
geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende opdracht of deel ervan kosteloos te annuleren.
7.3. Bij annulering van genoemd onderdeel van de opdracht op grond van dit artikel is Romte foar dy niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Romte foar dy is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Romte foar dy. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
8.2. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Romte foar dy heeft gemeld.
8.3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Romte foar dy of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Romte foar dy afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

9. Prijzen en Betaling
9.1. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.
9.2. Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
9.3. Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op het bankrekeningnummer van Romte foar dy dat vermeld staat op de factuur.

Hennie Gatsonides

06-36261917

                                  info@romtefoardy.nl